کاردس

آستاریاس آتنموس کممانیتی
اسپانیا

Cardes

Spain

درباره شهرکاردس

شهرکاردس در استان آستاریاس آتنموس کممانیتی واقع شده است

سایر شهرهای هم استان کاردس