گادیکس

آندالیزیا آتنموس کممانیتی
اسپانیا

Guadix

Spain

درباره شهرگادیکس

شهرگادیکس در استان آندالیزیا آتنموس کممانیتی واقع شده است

سایر شهرهای هم استان گادیکس