لگج

کبارید کممان
اسلوونی

Logje

Slovenia

درباره شهرلگج

شهرلگج در استان کبارید کممان واقع شده است

سایر شهرهای هم استان لگج