ایدریجا

ایدریجا کممان
اسلوونی

Idrija

Slovenia

درباره شهرایدریجا

شهرایدریجا در استان ایدریجا کممان واقع شده است

سایر شهرهای هم استان ایدریجا