لس

بلتینسی کممان
اسلوونی

Lesce

Slovenia

درباره شهرلس

شهرلس در استان بلتینسی کممان واقع شده است