ولگدا

ولگدسکایا اوبلاست
روسیه

Vologda

Russia

درباره شهرولگدا

شهرولگدا در استان ولگدسکایا اوبلاست واقع شده است

سایر شهرهای هم استان ولگدا