چرپوتس

ولگدسکایا اوبلاست
روسیه

Cherepovets

Russia

درباره شهرچرپوتس

شهرچرپوتس در استان ولگدسکایا اوبلاست واقع شده است

سایر شهرهای هم استان چرپوتس