چرنیاخوسک

کالینینگرادسکایا اوبلاست
روسیه

Chernyakhovsk

Russia

درباره شهرچرنیاخوسک

شهرچرنیاخوسک در استان کالینینگرادسکایا اوبلاست واقع شده است