چلیابینسک

چلیابینسکایا اوبلاست
روسیه

Chelyabinsk

Russia

درباره شهرچلیابینسک

شهرچلیابینسک در استان چلیابینسکایا اوبلاست واقع شده است

سایر شهرهای هم استان چلیابینسک