تورا

ونتو رگین
ایتالیا

Toara

Italy

درباره شهرتورا

شهرتورا در استان ونتو رگین واقع شده است

سایر شهرهای هم استان تورا