پیترالانگا

یومبریا رگین
ایتالیا

Pietralunga

Italy

درباره شهرپیترالانگا

شهرپیترالانگا در استان یومبریا رگین واقع شده است

سایر شهرهای هم استان پیترالانگا