سان گیالیانو ترم

تاسانی رگین
ایتالیا

San Giuliano Terme

Italy

درباره شهرسان گیالیانو ترم

شهرسان گیالیانو ترم در استان تاسانی رگین واقع شده است

سایر شهرهای هم استان سان گیالیانو ترم