منتکاتینی ترم

تاسانی رگین
ایتالیا

Montecatini Terme

Italy

درباره شهرمنتکاتینی ترم

شهرمنتکاتینی ترم در استان تاسانی رگین واقع شده است

سایر شهرهای هم استان منتکاتینی ترم