باربرینو وال د'لسا

تاسانی رگین
ایتالیا

Barberino Val d'Elsa

Italy

درباره شهرباربرینو وال د'لسا

شهرباربرینو وال د'لسا در استان تاسانی رگین واقع شده است

سایر شهرهای هم استان باربرینو وال د'لسا