والدریس

سیسیلی رگین
ایتالیا

Valderice

Italy

درباره شهروالدریس

شهروالدریس در استان سیسیلی رگین واقع شده است

سایر شهرهای هم استان والدریس