ناوا گیبلینا

سیسیلی رگین
ایتالیا

Nuova Gibellina

Italy

درباره شهرناوا گیبلینا

شهرناوا گیبلینا در استان سیسیلی رگین واقع شده است

سایر شهرهای هم استان ناوا گیبلینا