ویلا سان پیترو

ساردینیا رگین
ایتالیا

Villa San Pietro

Italy

درباره شهرویلا سان پیترو

شهرویلا سان پیترو در استان ساردینیا رگین واقع شده است

سایر شهرهای هم استان ویلا سان پیترو