درگالی

ساردینیا رگین
ایتالیا

Dorgali

Italy

درباره شهردرگالی

شهردرگالی در استان ساردینیا رگین واقع شده است

سایر شهرهای هم استان درگالی