گززانو

پیمنت رگین
ایتالیا

Gozzano

Italy

درباره شهرگززانو

شهرگززانو در استان پیمنت رگین واقع شده است

سایر شهرهای هم استان گززانو