کاستلاززو برمیدا

پیمنت رگین
ایتالیا

Castellazzo Bormida

Italy

درباره شهرکاستلاززو برمیدا

شهرکاستلاززو برمیدا در استان پیمنت رگین واقع شده است

سایر شهرهای هم استان کاستلاززو برمیدا