بینت

پیمنت رگین
ایتالیا

Beinette

Italy

درباره شهربینت

شهربینت در استان پیمنت رگین واقع شده است

سایر شهرهای هم استان بینت