والیو ترم

لمباردیا رگین
ایتالیا

Vallio Terme

Italy

درباره شهروالیو ترم

شهروالیو ترم در استان لمباردیا رگین واقع شده است

سایر شهرهای هم استان والیو ترم