وززانو لیگار

لیگاریا رگین
ایتالیا

Vezzano Ligure

Italy

درباره شهروززانو لیگار

شهروززانو لیگار در استان لیگاریا رگین واقع شده است

سایر شهرهای هم استان وززانو لیگار