ورناززا

لیگاریا رگین
ایتالیا

Vernazza

Italy

درباره شهرورناززا

شهرورناززا در استان لیگاریا رگین واقع شده است

سایر شهرهای هم استان ورناززا