ونتیمیگلیا

لیگاریا رگین
ایتالیا

Ventimiglia

Italy

درباره شهرونتیمیگلیا

شهرونتیمیگلیا در استان لیگاریا رگین واقع شده است

سایر شهرهای هم استان ونتیمیگلیا