واریز لیگار

لیگاریا رگین
ایتالیا

Varese Ligure

Italy

درباره شهرواریز لیگار

شهرواریز لیگار در استان لیگاریا رگین واقع شده است

سایر شهرهای هم استان واریز لیگار