وادو لیگار

لیگاریا رگین
ایتالیا

Vado Ligure

Italy

درباره شهروادو لیگار

شهروادو لیگار در استان لیگاریا رگین واقع شده است

سایر شهرهای هم استان وادو لیگار