سپینتا

لیگاریا رگین
ایتالیا

Spinetta

Italy

درباره شهرسپینتا

شهرسپینتا در استان لیگاریا رگین واقع شده است

سایر شهرهای هم استان سپینتا