سارزانا

لیگاریا رگین
ایتالیا

Sarzana

Italy

درباره شهرسارزانا

شهرسارزانا در استان لیگاریا رگین واقع شده است

سایر شهرهای هم استان سارزانا