سانتو ستفانو المار

لیگاریا رگین
ایتالیا

Santo Stefano al Mare

Italy

درباره شهرسانتو ستفانو المار

شهرسانتو ستفانو المار در استان لیگاریا رگین واقع شده است

سایر شهرهای هم استان سانتو ستفانو المار