سان بارتلمو المار

لیگاریا رگین
ایتالیا

San Bartolomeo al Mare

Italy

درباره شهرسان بارتلمو المار

شهرسان بارتلمو المار در استان لیگاریا رگین واقع شده است

سایر شهرهای هم استان سان بارتلمو المار