ریوا

لیگاریا رگین
ایتالیا

Riva

Italy

درباره شهرریوا

شهرریوا در استان لیگاریا رگین واقع شده است

سایر شهرهای هم استان ریوا