راپالو

لیگاریا رگین
ایتالیا

Rapallo

Italy

درباره شهرراپالو

شهرراپالو در استان لیگاریا رگین واقع شده است

سایر شهرهای هم استان راپالو