کایلیانو

لیگاریا رگین
ایتالیا

Quiliano

Italy

درباره شهرکایلیانو

شهرکایلیانو در استان لیگاریا رگین واقع شده است

سایر شهرهای هم استان کایلیانو