پیترا لیگار

لیگاریا رگین
ایتالیا

Pietra Ligure

Italy

درباره شهرپیترا لیگار

شهرپیترا لیگار در استان لیگاریا رگین واقع شده است

سایر شهرهای هم استان پیترا لیگار