اوسپدالتی

لیگاریا رگین
ایتالیا

Ospedaletti

Italy

درباره شهراوسپدالتی

شهراوسپدالتی در استان لیگاریا رگین واقع شده است

سایر شهرهای هم استان اوسپدالتی