اولسس

لیگاریا رگین
ایتالیا

Olcese

Italy

درباره شهراولسس

شهراولسس در استان لیگاریا رگین واقع شده است

سایر شهرهای هم استان اولسس