نلی

لیگاریا رگین
ایتالیا

Noli

Italy

درباره شهرنلی

شهرنلی در استان لیگاریا رگین واقع شده است

سایر شهرهای هم استان نلی