نروی

لیگاریا رگین
ایتالیا

Nervi

Italy

درباره شهرنروی

شهرنروی در استان لیگاریا رگین واقع شده است

سایر شهرهای هم استان نروی