منترسو المار

لیگاریا رگین
ایتالیا

Monterosso al Mare

Italy

درباره شهرمنترسو المار

شهرمنترسو المار در استان لیگاریا رگین واقع شده است

سایر شهرهای هم استان منترسو المار