منگلیا

لیگاریا رگین
ایتالیا

Moneglia

Italy

درباره شهرمنگلیا

شهرمنگلیا در استان لیگاریا رگین واقع شده است

سایر شهرهای هم استان منگلیا