میلزیمو

لیگاریا رگین
ایتالیا

Millesimo

Italy

درباره شهرمیلزیمو

شهرمیلزیمو در استان لیگاریا رگین واقع شده است

سایر شهرهای هم استان میلزیمو