مایسانا

لیگاریا رگین
ایتالیا

Maissana

Italy

درباره شهرمایسانا

شهرمایسانا در استان لیگاریا رگین واقع شده است

سایر شهرهای هم استان مایسانا