لونو

لیگاریا رگین
ایتالیا

Loano

Italy

درباره شهرلونو

شهرلونو در استان لیگاریا رگین واقع شده است

سایر شهرهای هم استان لونو