فیاسچرینو

لیگاریا رگین
ایتالیا

Fiascherino

Italy

درباره شهرفیاسچرینو

شهرفیاسچرینو در استان لیگاریا رگین واقع شده است

سایر شهرهای هم استان فیاسچرینو