فاوال دی مالوارو

لیگاریا رگین
ایتالیا

Favale Di Malvaro

Italy

درباره شهرفاوال دی مالوارو

شهرفاوال دی مالوارو در استان لیگاریا رگین واقع شده است

سایر شهرهای هم استان فاوال دی مالوارو