دیانو مارینا

لیگاریا رگین
ایتالیا

Diano Marina

Italy

درباره شهردیانو مارینا

شهردیانو مارینا در استان لیگاریا رگین واقع شده است

سایر شهرهای هم استان دیانو مارینا