چیوزاوکچیا

لیگاریا رگین
ایتالیا

Chiusavecchia

Italy

درباره شهرچیوزاوکچیا

شهرچیوزاوکچیا در استان لیگاریا رگین واقع شده است

سایر شهرهای هم استان چیوزاوکچیا