چیاواری

لیگاریا رگین
ایتالیا

Chiavari

Italy

درباره شهرچیاواری

شهرچیاواری در استان لیگاریا رگین واقع شده است

سایر شهرهای هم استان چیاواری