کاوی

لیگاریا رگین
ایتالیا

Cavi

Italy

درباره شهرکاوی

شهرکاوی در استان لیگاریا رگین واقع شده است

سایر شهرهای هم استان کاوی